Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Archiwum ZP


Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

(Adm. 246-54/2020)

DOCOgłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną świadczenie usług pocztowych (4).doc

DOCXszczegółowy opis zamówienia -zał. nr 1.docx

DOCistotne postanowienia umowy - zał. nr 7.doc

DOCXformularz cenowy - zał. nr 2docx.docx

DOCformularz ofertowy-zał. nr 3.doc

DOCliczba placówek-zał. nr 6.doc

DOCoswiadczenie wykonawcy-zał nr 5spełnienie.doc
DOCoświadczenie wykonawcy-zał.4wykluczenie.doc

DOCwzór napisu zastępującego znak opłaty pocztowej.doc

DOCwzór prawidłowo zaadresowanej przesyłki.doc

DOCwzór zestawienia przesyłek nierejestrowanych.doc

DOCwzór zestawienia przesyłek rejestrowanych.doc

PDFPytania i odpowiedzi.pdf
 

PDFInformacja o udzieleniu zamówienia.pdf


Informacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na zamówienie prowadzone w trybie dialogu konkurencyjnego na „Prace konserwatorskie/restauratorskie północnej elewacji budynku dawnej rejencji przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie będącej siedzibą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego”:

Zamówienie na „Prace konserwatorskie/restauratorskie północnej elewacji budynku dawnej rejencji przy ul. E. Plater 1 w Olsztynie będącej siedzibą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego”

PDFogłoszenie.pdf
DOCXwykaz należycie wykonanych usług.docx
DOCXwykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.docx
DOCXoświadczenie o spełnianiu warunków.docx
DOCXwniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.docx

PDFInformacja o wynikach spełniania warunków udziału.pdf

PDFSIWZ.pdf
PDFopis przedmiotu zamówienia.pdf
DOCXzał 2 formularz ofertowy.docx
DOCzał 3 umowa projekt.doc

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf

Postępowanie przetargowe na usługę: „Całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie” 

DOCogłoszenie.doc
DOCXzał 1 opis przedmiotu zamówienia.docx
DOCzał 2 formularz oferty.doc
DOCXzał 3 oświadczenie.docx
DOCXzał 4 wykaz osób.docx
DOCXZał 5 wykaz usług.docx
DOCXzał 6 projekt umowy.docx

Odpowiedzi na pytania Wykonawców:
PDFodpowiedź na pytania 1.pdf
PDFodpowiedź na pytania 2.pdf

Informacja z otwarcia ofert „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie”:
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie”:
PDFinformacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Prowadzenie prac konserwatorskich i działań remontowych siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

PDFogłoszenie.pdf

PDFSIWZ.pdf

DOCXzał 1 formularz ofertowy.docx

PDFzał 2 przedmiar robót.pdf

DOCXzał 3a spełnianie warunków udziału .docx

DOCXzał 3b art. 24.docx

DOCXzał 3c grupa kapitałowa.docx

DOCXzał 4 wykaz robót.docx

DOCXzał 5 wykaz osób.docx

DOCXzał 6 zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXzał 7 umowa.docx

DOCXzałącznik nr 1 do umowy.docx

DOCXzałącznik nr 2 do umowy.docx

DOCXZałącznik Nr 3 do umowy.docx

PDFinformacja otwarcie ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze oferty.pdf

 

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

PDFogłoszenie.pdf

DOCXzał 1 opis przedmiotu zamówienia.docx

DOCzał 2 formularz oferty.doc

DOCXzał 3 oświadczenie.docx

DOCXzał 4 wykaz osób.docx

DOCXZał 5 wykaz usług.docx

DOCXzał 6 projekt umowy.docx

DOCXzał 7 grupa kapitałowa.docx


PDFodpowiedzi na pytania.pdf
PDFodpowiedź na pytanie.pdf
PDFmodyfikacja treści ogłoszenia.pdf
DOCXaktualny zał 3 oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.docx

Informacja z otwarcia ofert oraz informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf
PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na usługi społeczne pn. „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie” w załączeniu zamieszczamy informacje o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności oceny i badania ofert.

PDFinformacja.pdf

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
PDFzawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf

Ogłoszenie zamówienia na usługi społeczne pn. „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie”
PDFOgłoszenie.pdf
DOCXzał 1 opis przedmiotu zamówienia.docx
DOCzał 2 formularz oferty.doc
DOCXzał 3 oświadczenie.docx
DOCXzał 4 wykaz osób.docx
DOCXZał 5 wykaz usług.docx
DOCXzał 6 projekt umowy.docx
DOCXzał 7 grupa kapitałowa.docx

Odpowiedź na wniosek złożony w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym pn. "Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie":
PDFodpowiedź na wniosek.pdf

Informacja z otwarcia ofert 

PDFinformacja z otwarcia ofert 19.02.2020.pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Informacja o udzieleniu zamówienia

PDFinformacja o udzieleniu zamówienia.pdf

Ogłoszenie zamówienia „Usługa utrzymania czystości w budynku i całorocznie na zewnątrz budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie”.


PDFogłoszenie.pdf

PDFsiwz.pdf

DOCzał 1 zakres usług.doc

DOCzał 2 formularz oferty.doc

DOCXzał 3 oświadczenie.docx

DOCXzał 4 wykaz usług.docx

DOCXzał 5 wykaz osób .docx

DOCXzał 6 umowa projekt.docx

DOCXzał 7 grupa kapitałowa.docx

Odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania:
PDFodpowiedzi na pytania 1.pdf
PDFodpowiedź na pytanie 2.pdf
PDFodpowiedź na pytanie 3.pdf

Informacja z otwarcia ofert PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

Zawiadomienia o wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania PDFzawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania.pdf

 

Ogłoszenie zamówienia „Usługa utrzymania czystości w budynku i całorocznie na zewnątrz budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie”.

PDFogłoszenie.pdf

PDFsiwz.pdf

DOCzał 1 zakres usług.doc

DOCzał 2 formularz oferty.doc

DOCXzał 3 oświadczenie.docx

DOCXzał 4 wykaz usług.docx

DOCXzał 5 wykaz osób .docx

DOCXzał 6 umowa projekt.docx

DOCXzał 7 grupa kapitałowa.docx

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

PDFOgłoszenie. Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia.pdf
DOCXzał 1 opis przedmiotu zamówienia.docx
DOCzał 2 formularz oferty.doc
DOCXzał 3 oświadczenie.docx
DOCXzał 4 wykaz osób.docx
DOCXZał 5 wykaz usług.docx
DOCXzał 6 projekt umowy.docx
DOCXzał 7 grupa kapitałowa.docx

PDFodpowiedzi na pytania.pdf

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFINFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf

 


Renowacja elewacji budynku WSA w Olsztynie

PDFogłoszenie.pdf

DOCXzał 1 wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.docx

DOCXzał 2 wykaz należycie wykonanych usług.docx

DOCXzał 3 wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.docx

DOCXzał 4 oświadczenie o spełnianiu warunków.docx

PDFinformacja o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.pdf

PDFSIWZ elewacja.pdf

DOCXsiwz zał 1 opis przedmiotu zamówienia.docx 

DOCXsiwz zał 2 formularz ofertowy.docx 

DOCXsiwz zał 3 umowa projekt.docx
 

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 1.10.2020.pdf

 

Prenumerata prasy polskiej w formie papierowej dla Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (Adm.2463-1/2021)
PDFZaproszenie do składania ofert.pdf
XLSXZał nr 1 wykaz prasy.xlsx
XLSXZał nr 1a formularz cen jednostkowych.xlsx
DOCXZał nr 2 Oferta.docx
DOCXZał nr 3 Istotne postanowienia umowy.docx
DOCXKlauzula informacyjna RODO 2021.docx

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf