Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie

 


 

Zmiana zasad uiszczania opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) składanych przed sądami administracyjnymi

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie infomuje, iż w dniu 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skartbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635), która wprowadziła szereg zmian, mających znaczenie także w zakresie spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne:

1.                          w myśl art. 8 ust. 1 ustawy zapłaty opłaty skarbowej można dokonać obecnie wyłącznie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Oznacza to, iż z dniem 31 grudnia 2006 r. wyłączono możliwość zapłaty opłaty skarbowej w inny sposób, w szczególności poprzez naklejenie znaków tejże opłaty na dokumentach, w tym i na dokumentach pełnomocnictw procesowych;

2.                          w myśl art. 12 ust. 1 ustawy właściwym organem podatkowym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Właściwość miejscowa tychże organów, o której jest mowa w art. 12 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy, wskazuje przy tym, iż decyduje w tym zakresie miejsce siedziby organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), zaś w przypadku złożenia pełnomocnictwa (prokury) - miejsce złożenia tego dokumentu. Mając na uwadze położenie siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie organem właściwym w sprawach opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) procesowych składanych przed tym sądem jest Prezydent Miasta Olsztyn. Opłat skarbowych można dokonywać:

a)     przelewem na rachunek:

Bank Pekao S.A. I Oddział w Olsztynie
Urząd Miasta Olsztyn - Wydział Podatków i Opłat,
Pl. Jana Pawła II,
10-101 Olsztyn
nr konta: 36 1240 1590 1111 0010 1634 3389

z dopiskiem: opłata skarbowa od pełnomocnictwa (prokury)

b)     gotówką w kasie Urzędu Miasta w Olsztynie        

3.                          dokonano zmiany wysokości opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii. Zgodnie z pkt. IV wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy, złożenie dokumentu pełnomocnictwa (prokury), lub jego odpisu, wypisu lub kopii pociąga za sobą obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych (a nie jak dotychczas 15 zł).

4.                          Od obowiązku uiszczania opłaty zostały zwolnione:

a)     jednostki budżetowe;

b)     jednostki samorządu terytorialnego;

c)     osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;

d)     osoby składające dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oraz jego odpis, wypis lub kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony do tego organ) upoważniającego jedynie do odbioru dokumentów,

e)     osoby składające pełnomocnictwo procesowe udzielane małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu lub rodzeństwu;

f)       pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

       


 

 

informację wprowadził: Piotr Grabek
za treść odpowiada:

Piotr Grabek

data wytworzenia: 16-07-2007 r.

 

Metryczka
  • opublikowano:
    07-06-2006 09:02
    przez: Wojciech Skorupski
  • zmodyfikowano:
    30-01-2008 14:21
    przez: Piotr Grabek
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
NIP: 739-33-80-930 REGON: 519584090
Numer konta: 29101013970029742231000000

Dane kontaktowe:

tel.: (89) 522-80-00
fax: (89) 522-80-82
e-mail: informacyjny@wsa.olsztyn.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 755043
W tym miesiącu: 8
W tym dniu: 2