Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJE O PODMIOCIE/Dane podmiotu

KOMUNIKAT

Z dniem 28 maja 2020 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie wznawia się działalność orzeczniczą na rozprawach, a także pracę Biura Podawczego i Czytelni Akt, na zasadach określonych w załączonym poniżej zarządzeniu:
PDFZarządzenie nr 22_2020 Prezesa WSA w Olsztynie z dnia 28 maja 2020 r..pdf

 

Zarządzenie nr 13

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych

 

Na podstawie art. 34 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2167 oraz z 2020 r. poz. 190 i 568) w zw. z art. 46 pkt 20 i 21 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) oraz § 12 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878 i 904) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. W związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych w postępowaniach sądowoadministracyjnych, w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i interesantów Sądów oraz minimalizowania ryzyka zakażenia, zarządza się, co następuje:

1) Prezesi Izb Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych zapewnią organizację pracy w podległych jednostkach, w tym niezbędne obsady kadrowe, w sposób umożliwiający sprawną realizację zadań związanych w szczególności z:

a) obsługą wpływu spraw i pozostałej korespondencji;

b) przygotowaniem spraw do rozpoznania i ich rozpoznaniem;

c) obsługą interesantów w zakresie udostępniania akt w czytelni;

2) praca każdej komórki organizacyjnej Sądu realizowana jest zgodnie z harmonogramami przygotowanymi przez kierowników tych komórek, przy uwzględnieniu potrzeby:

a) sprawnej realizacji zadań tej komórki;

b) zdalnej realizacji zadań nie wymagających fizycznej obecności pracowników w siedzibie Sądu;

3) w każdym budynku sądowym, w strefie bezpośrednio przylegającej do wejścia, organizuje się „punkt kontrolny”, obsługiwany przez pracowników ochrony Sądu lub inne wyznaczone osoby, które realizują i nadzorują wykonanie przez osoby wchodzące do budynku czynności wymienionych w pkt 4 oraz monitorują liczbę interesantów udających się do poszczególnych sal rozpraw, biura podawczego i czytelni akt;

4) wszystkie osoby wchodzące na teren budynków sądowych zobowiązane są do:

a) dezynfekcji rąk, zgodnie z udostępnioną instrukcją;

b) korzystania z rękawiczek ochronnych  oraz z osłony na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, przyłbica – w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką);

c) poddania się badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego;

d) zachowania co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób, w szczególności w przypadku konieczności zdjęcia osłony ust i nosa na potrzeby potwierdzenia tożsamości;

e) pobrania i używania w czasie pobytu w Sądzie identyfikatora „Gość”. Identyfikator podlega zwrotowi przy wyjściu z budynku Sądu.

5) w każdym budynku sądowym wydziela się strefę (strefy) dostępu i drogi komunikacyjne dla interesantów, prowadzące bezpośrednio do wyznaczonych stref, z którymi związane jest stawiennictwo tych osób (sale rozpraw, biuro podawcze, czytelnia akt);

6) w każdym budynku sądowym wydziela się sale rozpraw przeznaczone dla składu orzekającego i uczestników postępowania oraz oddzielne pomieszczenia lub wydzielone strefy przyrozprawowe dla publiczności;

7) dostęp publiczności do sal rozpraw oraz wydzielonych pomieszczeń (stref) jest limitowany, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być także wyłączony, na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu, Prezesa Izby, Przewodniczącego Wydziału lub Przewodniczącego składu orzekającego, w zależności od występujących uwarunkowań lokalnych i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa rozpraw; 

8) zaleca się wyposażenie sal rozpraw w odpowiednie urządzenia techniczne zabezpieczające strony i uczestników postępowania w zakresie związanym z ryzykiem zakażenia (przegrody) oraz umożliwiające im czynny udział w rozprawie pomimo tych zabezpieczeń (nagłośnienie), jak również umożliwiające transmisję obrazu i dźwięku do odrębnego pomieszczenia lub wydzielonej strefy przeznaczonej dla publiczności;

9) osoby przebywające na sali rozpraw zobowiązane są do korzystania ze środków ochrony indywidualnej, o których mowa w pkt 4, chyba że prowadzący rozprawę zarządzi inaczej w celu potwierdzenia tożsamości strony lub uczestnika postępowania albo w innych uzasadnionych przypadkach;

10) biura podawcze oraz czytelnie akt w poszczególnych Sądach podejmują przyjmowanie interesantów, z zastrzeżeniem, że:

a) akta udostępniane są w czytelni akt jeżeli skorzystanie przez osobę uprawnioną z dostępu elektronicznego do tych akt nie jest możliwe;

b) przy stanowisku podawczym może jednorazowo przebywać nie więcej niż jedna osoba, z wyłączeniem osób realizujących zadania związane z obsługą interesantów;

c) maksymalna liczba interesantów w czytelni akt nie może być wyższa niż połowa liczby istniejących w tej czytelni stanowisk;

d) przed przyjęciem kolejnego interesanta przeprowadza się dezynfekcję powierzchni oraz przedmiotów używanych wspólnie, jeżeli nie są to materiały jednorazowe;

e) korespondencja składana na biurze podawczym oraz udostępniane akta sądowe, przed ich skierowaniem do właściwej komórki organizacyjnej, podlegają dezynfekcji przy użyciu środków nie uszkadzających struktury tych materiałów oraz kwarantannie;

11) przesyłanie korespondencji między instancjami Sądów realizowane jest w sposób zapewniający sprawną obsługę spraw, przy uwzględnieniu potrzeby dezynfekcji korespondencji przy użyciu środków nie uszkadzających struktury tych materiałów oraz poddania jej kwarantannie;

12) dopuszcza się podjęcie działalności przez stołówki i biblioteki zlokalizowane na terenie budynków sądowych, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa określonych w powszechnie obowiązujących przepisach, w szczególności w zakresie minimalnych odstępów oraz powierzchni przypadającej na jednego użytkownika.

2. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 1, odbywa się przy odpowiednim uwzględnieniu Wytycznych Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 18 maja 2020 r. dla funkcjonowania sądów w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, w zakresie właściwym dla funkcji realizowanych przez sądownictwo administracyjne oraz możliwym do zrealizowania w danym Sądzie.

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Sądu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu.

PDFZarządzenie NSA nr 13 z 25.05.2020.pdf

KOMUNIKAT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 r. poz. 875) w dniu 24 maja 2020 r. rozpoczynają swój bieg lub biegną dalej terminy mające zastosowanie w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Komunikat w sprawie możliwości rozpoznawania spraw

w WSA w Olsztynie w trybie uproszczonym

      W związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-Co V-2 i wynikającym stąd czasowym odwołaniem rozpraw przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie (zarządzenie nr 9/2020 Prezesa WSA w Olsztynie z dnia 13 marca 2020 r.), informujemy, że zgodnie z art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w tym trybie, a żadna z pozostałych stron w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy.

      Wnioski o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym mogą być składane w formie „papierowej” (za pośrednictwem operatorów pocztowych) lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy e-PUAP.

         Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Informacji Sądowej WSA w Olsztynie pod numerem 89  522 80 92 lub 89  522 80 16, a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej: informacyjny@wsa.olsztyn.pl.

KOMUNIKAT

W związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się ograniczenia pracy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 10/20 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracujnego w Olsztynie z dnia 16 marca 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 10_2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy niektórych komórek organizacyjnych.pdf

 

 

 

 

 

 

                                                                 

WSA Olsztyn

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Olsztynie

ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn

tel. (89) 522-80-00 
fax (89) 522-80-82

Godziny urzędowania Sądu
Poniedziałek-Piątek
8.00 - 16.00

Wydział Informacji Sądowej 
udziela informacji w godzinach urzędowania Sądu
Akta spraw są udostępniane do wglądu w godz. 8:30-15:30

NIP 739-33-80-930
REGON 519584090

Numer konta bankowego:
NBP Oddział Okręgowy w Olsztynie
29101013970029742231000000

Biuro Podawcze czynne jest w godzinach urzędowania Sądu

Kasa Sądu czynna
Poniedziałek-Piątek 8.00 - 13.30

https://www.bip.gov.pl

MP4WSA w Olsztynie GaszynChallenge.mp4

 

 


Załączniki:

JPEGSiedziba Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

DOChistoria-i-aktualne-wykorzystanie-budynku.doc

GIFplan Olsztyna.gif

BMPPołożenie budynku WSA na planie Olsztyna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  29-06-2004 09:51
  przez: wpisz imię wpisz nazwisko
 • zmodyfikowano:
  30-07-2020 11:41
  przez: Wojciech Skorupski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
  odwiedzin: 169459
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
NIP: 739-33-80-930 REGON: 519584090
Numer konta: 29101013970029742231000000

Dane kontaktowe:

tel.: (89) 522-80-00
fax: (89) 522-80-82
e-mail: informacyjny@wsa.olsztyn.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 837281
W tym miesiącu: 1349
W tym dniu: 77