Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJE O PODMIOCIE/Dane podmiotu

Komunikat w sprawie możliwości rozpoznawania spraw

w WSA w Olsztynie w trybie uproszczonym

      W związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-Co V-2 i wynikającym stąd czasowym odwołaniem rozpraw przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie (zarządzenie nr 9/2020 Prezesa WSA w Olsztynie z dnia 13 marca 2020 r.), informujemy, że zgodnie z art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w tym trybie, a żadna z pozostałych stron w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy.

      Wnioski o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym mogą być składane w formie „papierowej” (za pośrednictwem operatorów pocztowych) lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy e-PUAP.

         Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Informacji Sądowej WSA w Olsztynie pod numerem 89  522 80 92 lub 89  522 80 16, a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej: informacyjny@wsa.olsztyn.pl.

KOMUNIKAT

Zgodnie z art. 15zzs ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm. poz. 567 i 568) od dnia 31 marca 2020 r., w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu CO-VID 

bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w 

- postępowaniach sądowych, w tym sądowoadminstracyjnych;

- postępowaniach egzekucyjnych;

- postępowaniach administracyjnych

- postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpni 1997 r. Ordynacja Podatkowa

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. 

Informujemy o zdjęciu z wokand spraw wyznaczonych na 17 i 18 marca 2020 r.

PDFZarządzenie Nr 10_2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy niektórych komórek organizacyjnych.pdf

Zarządzenie nr 9/2020
Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
z dnia 13 marca 2020 r.

w sprawie odwołania rozpraw oraz wstrzymania przyjmowania interesantów i ograniczenia obsad kadrowych w  Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2

          Na podstawie art. 20 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 190) w związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, mając na względzie ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia  stanu pandemii, a w tym także stanu epidemicznego w Polsce, uwzględniając nadto niemożność zapewnienia odpowiednich obsad obsługi procesowej związanej z zamknięciem placówek szkolno – oświatowych i opiekuńczych oraz zagrożenia dla zdrowia związane z możliwością zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w trakcie korzystania z publicznego transportu lokalnego i krajowego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Z dniem 16 marca 2020 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie wprowadza się następujące ustalenia:

 1. kontynuowana będzie działalność orzecznicza Sądu w trybie rozpoznawania spraw  na posiedzeniach niejawnych,
 2. wobec zawiadomienia stron postępowania o nieobowiązkowej obecności na rozprawach w dniach 17 i 18 marca 2020r. apeluje się o powstrzymanie się stron od udziału w tych rozprawach,
 3. odwołuje się rozprawy wyznaczone na termin po 18 marca 2020r.,
 4. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez Prezesa i Wiceprezesa Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w Olsztynie, Przewodniczących Wydziałów, Dyrektora Sądu i Kierowników jednostek organizacyjnych,
 5. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów przez pracowników Wydziału Informacji Sądowej,
 6. wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w Czytelni Akt. Dostęp do akt zapewnia się w trybie elektronicznym na zasadach określonych
  w przepisach odrębnych. Szczegółowe informacje dotyczące udostępnienia akt sądowych w systemie teleinformatycznym Sądu znajdują się na stronie
  www.bip.olsztyn.wsa.gov.pl w zakładce „Elektroniczna komunikacja z sądem, dostęp do akt sądowych online”,
 7. asystentów sędziów i starszych asystentów sędziów kieruje się do pracy poza miejscem stałego jej wykonywania (pracy zdalnej), według zasad określonych przez Przewodniczącego Wydziału,
 8. obsady sekretariatów w Wydziałach określają Przewodniczący Wydziałów w porozumieniu z Kierownikami Sekretariatów kierując się przy tym aktualnymi możliwościami kadrowymi,
 9. ogranicza się obsady w Oddziałach Sądu i  Wydziale Informacji Sądowej do niezbędnego minimum według zasad uzgodnionych przez kierowników tych jednostek organizacyjnych z Prezesem Sądu,
 10.  zobowiązuje się wszystkie osoby wchodzące do Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego w Olsztynie do korzystania ze środków dezynfekujących udostępnionych przy wejściu do budynku Sądu.

 

§ 2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie do realizacji niniejszego zarządzenia.

§ 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się postanowienia zarządzenia nr 8 Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 2 marca 2020r. w sprawie wdrożenia w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie profilaktycznych działań przeciwdziałających potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

                                                                 

WSA Olsztyn

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Olsztynie

ul. Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn

tel. (89) 522-80-00 
fax (89) 522-80-82

Godziny urzędowania Sądu
Poniedziałek-Piątek
8.00 - 16.00

Wydział Informacji Sądowej 
udziela informacji w godzinach urzędowania Sądu
Akta spraw są udostępniane do wglądu w godz. 8:30-15:30

NIP 739-33-80-930
REGON 519584090

Numer konta bankowego:
NBP Oddział Okręgowy w Olsztynie
29101013970029742231000000

Biuro Podawcze czynne jest w godzinach urzędowania Sądu

Kasa Sądu czynna
Poniedziałek-Piątek 8.00 - 13.30

https://www.bip.gov.pl
 

 


Załączniki:

JPEGSiedziba Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

DOChistoria-i-aktualne-wykorzystanie-budynku.doc

GIFplan Olsztyna.gif

BMPPołożenie budynku WSA na planie Olsztyna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  29-06-2004 09:51
  przez: wpisz imię wpisz nazwisko
 • zmodyfikowano:
  15-04-2020 13:56
  przez: Wojciech Skorupski
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
  odwiedzin: 160425
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
NIP: 739-33-80-930 REGON: 519584090
Numer konta: 29101013970029742231000000

Dane kontaktowe:

tel.: (89) 522-80-00
fax: (89) 522-80-82
e-mail: informacyjny@wsa.olsztyn.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 782295
W tym miesiącu: 2476
W tym dniu: 50