Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie spraw

Przyjmowanie spraw

Stosownie do treści Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 5 sierpnia 2015 r. Regulaminu Wewnętrznego Urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (DZ.U. z 2015 r., poz. 1177), w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie pisma przyjmowane są w sposób opisany poniżej.
Pisma adresowane do WSA w Olsztynie przyjmuje Biuro Podawcze znajdujące się w budynku Sądu, pok. nr 3 w godzinach urzędowania Sądu. Pracownik Biura Podawczego pisma te przekazuje Prezesowi Sądu bądź Kierownikom Sekretariatów Wydziałów. Następnie Kierownicy przedstawiają je Przewodniczącym Wydziałów, którzy wydają zarządzenia co do sposobu ich załatwienia. Pisma adresowane do Prezesa Sądu doręcza się Prezesowi Sądu (upoważnionemu pracownikowi) bez otwierania kopert. Pisma adresowane imiennie doręcza się adresatom także bez otwierania kopert.

 

ZARZĄDZENIE Nr 14

PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

z dnia 6 sierpnia 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych

 (wyciąg)
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647) zarządza się, co następuje: 


Rozdział II

Biurowość w sprawach sądowych
 

Oddział 1

Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji


§ 3. Pisma nadesłane do sądu w zamkniętych kopertach wyjmuje z koperty wyznaczony pracownik sądu. Pisma adresowane do prezesa sądu doręcza się prezesowi sądu (upoważnionemu pracownikowi) bez otwierania kopert. Pisma adresowane imiennie doręcza się adresatom także bez otwierania kopert.

 
Oddział 2

Sporządzanie dokumentów

 
§ 13. 1. Pismo wpływające do sądu kierownik sekretariatu przedstawia przewodniczącemu wydziału, który wydaje zarządzenie co do sposobu jego załatwienia.


§ 19. 1. W przypadku ustnego zgłoszenia wniosku, którego zgłoszenie nie wymaga zachowania formy pisemnej, kierownik sekretariatu lub inny upoważniony pracownik sporządza protokół przyjęcia wniosku, w którym, poza wskazaniem czasu i miejsca sporządzenia protokołu oraz osób uczestniczących w jego spisaniu, należy zamieścić oznaczenie stron i dokładnie określone żądanie wraz z podaniem istotnych okoliczności, które uzasadniają żądanie. Protokół podpisuje zgłaszający wniosek oraz pracownik sądu sporządzający protokół.

Metryczka
 • wytworzono:
  20-07-2004
  przez: Piotr Grabek
 • opublikowano:
  20-07-2004 08:54
  przez: Wojciech Skorupski
 • zmodyfikowano:
  20-09-2019 10:22
  przez: Piotr Grabek
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
  odwiedzin: 6518
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
NIP: 739-33-80-930 REGON: 519584090
Numer konta: 29101013970029742231000000

Dane kontaktowe:

tel.: (89) 522-80-00
fax: (89) 522-80-82
e-mail: informacyjny@wsa.olsztyn.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 823376
W tym miesiącu: 60
W tym dniu: 2