Przejdź do treści strony

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie skarg i wniosków, petycje


Przyjmowanie skarg i wniosków, petycje
 
      Skargi i wnioski dotyczące działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie rozpatruje Prezes Sądu jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.
 
Sposób wnoszenia skarg i wniosków
Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
 
na piśmie:
1/          w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie
2/          za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
3/          pocztą elektroniczną na adres: lub
4/          za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez stronę główną www.bip.olsztyn.wsa.gov.pl)
 
w formie ustnej do protokołu:
1/          w Wydziale Informacji Sądowej WSA w Olsztynie – parter, pok. 24 i 26.
Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.
 
Elementy skargi/wniosku
·        data
·        imię i nazwisko (nazwa) i adres skarżącego lub wnioskodawcy
·        zwięzła treść skargi lub wniosku i własny podpis
·        w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek
 
Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.
 
Skargi nie podlegające rozpatrzeniu
Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie, w którym sędziowie są niezawiśli.
 
Skargi pozostawiane bez rozpoznania
Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę

Petycje

W świetle art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) petycje składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (ust. 1).  Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji (ust. 3).

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1/  w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

2/ za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn

3/ pocztą elektroniczną na adres: lub

4/  za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez stronę główną www.bip.olsztyn.wsa.gov.pl)

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie zamieszczane są informacje zawierające odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem przesyła się jej autorowi w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycje złożone w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie:

- petycje jednostkowe:

-petycje wielokrotne (art. 11 ustawy o petycjach):

 

PDFInformacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2016.pdf
PDFInformacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017.pdf
PDFInformacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018.pdf
PDFInformacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2019.pdf
 

 

 

  

Metryczka
 • wytworzono:
  12-03-2013
  przez: Piotr Grabek
 • opublikowano:
  12-03-2013 12:57
  przez: Wojciech Skorupski
 • zmodyfikowano:
  29-05-2020 08:35
  przez: Piotr Grabek
 • podmiot udostępniający:
  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
  odwiedzin: 9001
Dane jednostki:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1
NIP: 739-33-80-930 REGON: 519584090
Numer konta: 29101013970029742231000000

Dane kontaktowe:

tel.: (89) 522-80-00
fax: (89) 522-80-82
e-mail: informacyjny@wsa.olsztyn.pl

Statystyki:

Liczba wizyt: 837283
W tym miesiącu: 59
W tym dniu: 5