Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organy Sądu

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Prezes WSA w Olsztynie

Sędzia WSA Renata Kantecka

Kompetencje Prezesa sądu:

 1. kieruje sądem i reprezentuje go na zewnątrz;
 2. jest Przewodniczącym Zgromadzenia Ogólnego Sędziów oraz Kolegium Sądu;
 3. jest Przewodniczącym Wydziału I;
 4. sprawuje nadzór administracyjny nad działalnością sądu;
 5. pełni czynności administracji sądowej, a w szczególności: 

- wykonuje czynności z zakresu prawa pracy;

- organizuje pracę sądu z uwzględnieniem podziału czynności w sądzie ustalonego przez Kolegium Sądu;

- sprawuje nadzór nad stosowaniem ustaleń dotyczących przydziału spraw poszczególnym sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym przyjętych przez Kolegium Sądu;

- czuwa nad usprawnianiem organizacji i technik pracy sądu;

- dba o należytą kulturę pracy;

- zapoznaje się z orzecznictwem sądu oraz organizuje narady sędziów w celu omówienia przepisów prawnych budzących wątpliwości lub których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądu, a także informuje o wynikach tych narad prezesa właściwej Izby NSA;

- zapoznaje się z biegiem spraw rozpoznawanych w sądzie, a w szczególności spraw wywołujących powszechne zainteresowanie społeczne;

- przekazuje właściwym organom administracji publicznej wystąpienia składów orzekających o istotnych naruszeniach prawa lub okolicznościach mających wpływ na ich powstanie;

- przekazuje odpisy orzeczeń dotyczących istotnych dla praktyki zagadnień prawnych, w celu ich publikacji w zbiorze urzędowym orzeczeń sądów administracyjnych;

- przedstawia informację o działalności sądu;

- przyjmuje interesantów w sprawach petycji, skarg i wniosków.

 

Wiceprezes WSA w Olsztynie

Sędzia WSA Katarzyna Matczak

Kompetencje Wiceprezesa sądu:

 1. zastępuje Prezesa sądu,
 2. wykonuje czynności powierzone przez Prezesa sądu określone w § 19 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych,
 3. pełni funkcję Przewodniczącego Wydziału II .

Zgromadzenie Ogólne Sędziów WSA w Olsztynie

W skład Zgromadzenia Ogólnego Sędziów wchodzą wszyscy sędziowie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.

Kompetencje:

 1. Zgromadzenie Ogólne Sędziów WSA w Olsztynie rozpatruje informację Prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego o rocznej działalności Sądu;
 2. wyraża opinię w sprawie powołania lub odwołania Prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz opinię w sprawie powołania lub odwołania Wiceprezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego;
 3. ustala skład liczbowy Kolegium Sądu oraz wybiera jego członków i dokonuje zmian w jego składzie;
 4. wybiera spośród członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów WSA w Olsztynie dwóch przedstawicieli, którzy uczestniczą w Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego wybierającym członków Krajowej Rady Sądownictwa;
 5. zgłasza kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa;
 6. rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez Prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego lub zgłoszone przez członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów;
 7. podejmuje uchwały w sprawach dotyczących działalności sądu. 

Kolegium WSA w Olsztynie

sędzia WSA Renata Kantecka - przewodnicząca
sędzia WSA Bogusław Jażdżyk
sędzia WSA Beata Jezielska
sędzia WSA Przemysław Krzykowski
sędzia WSA Katarzyna Matczak

Kompetencje:

 1. ustala podział czynności w sądzie, na wniosek Prezesa sądu przydziela sędziów do wydziałów orzeczniczych i określa szczegółowe zasady przydziału spraw poszczególnym sędziom;
 2. rozpatruje sprawy przedstawione Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów;
 3. rozpatruje inne sprawy przedstawione przez Prezesa sądu lub z własnej inicjatywy;
 4. podejmuje uchwały w zakresie swojej właściwości.

Sędziowie WSA w Olsztynie:

Brzuzy Andrzej

Chybicki Piotr

Glabas Marzenna

Górska Katarzyna Małgorzata

Jażdżyk Bogusław

Jezielska Beata

Kantecka Renata

Krzykowski Przemysław

Lipiński Tadeusz

Matczak Katarzyna

Osipuk Ewa

Strumiłło Jolanta

Asesor sądowy:

Janowska Anna

Grzegorz Klimek

Rzecznik prasowy WSA w Olsztynie

Sędzia WSA Bogusław Jażdżyk - Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej

Kompetencje:

 1. pełni funkcję Przewodniczącego Wydziału Informacji Sądowej;
 2. udziela mediom informacji o działalności sądu i rozpoznawanych w nim sprawach;
 3. przygotowuje komunikaty prasowe o zawisłych przed sądem sprawach budzących społeczne zainteresowanie;
 4. wykonuje powierzone przez Prezesa sądu zadania związane z udzielaniem informacji publicznej oraz załatwianiem skarg, wniosków i petycji oraz inne powierzone zadania.

Wydziały sądu:

I Wydział  Finansowy:

przewodnicząca wydziału - Prezes Renata Kantecka

zastępca przewodniczącej wydziału - sędzia WSA Jolanta Strumiłło

II Wydział Ogólny:

przewodnicząca wydziału - Wiceprezes Katarzyna Matczak

zastępca przewodniczącej wydziału - sędzia WSA Beata Jezielska

Wydział Informacji Sądowej :

przewodniczący wydziału - rzecznik prasowy sądu - sędzia WSA Bogusław Jażdżyk

Dyrektor sądu

Katarzyna Szawerdak

Kompetencje:

sprawuje nadzór nad kierownikami oddziałów - zgodnie z § 10 ust. 2 Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych -Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177).

Oddziały sądu:

Spraw Ogólnych i Osobowych oraz Administracyjno-Gospodarczy - kierownik oddziału - Magdalena Załuczkowska

Finansowo-Budżetowy - kierownik oddziału, główna księgowa - Aneta Napiórkowska

Inne stanowiska:

Administrator Systemu Informatycznego: Wojciech Skorupski, Marcin Radowiecki
Audytor: Robert Dąbrowski
Inspektor Ochrony Danych: Piotr Grabek


PDForgany-sadu.pdf (266,83KB)