Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

Status pod względem zgodności 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

 

Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. System strony www jest zgodny ze standardem WCAG 2.0 potwierdzający wysoki stopień dostępności publikowanych stron dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć w formie tekstu alternatywnego,
 • brak możliwości przeszukiwania tekstu w plikach publikowanych w postaci skanów.

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • wersja tekstowa,
 • zmiana kontrastu.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych np.: NVDA, Windows-Eyes czy JAWS.

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym bip.olsztyn.wsa.gov.pl  spełniającą wymagania dostępności.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury z wykorzystaniem standardowych klawiszy skrótu:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt 
z Panem Wojciechem Skorupskim,  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (89) 522 80 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia 
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno od strony ul. E. Plater a drugie od strony Al. J. Piłsudskiego. 

Wejście od strony ul. E. Plater, ze względu na zabytkowy charakter budynku, 
w którym mieści się siedziba Sądu nie jest wyposażone w windę dla osób niepełnosprawnych. 

Do tego głównego wejścia do budynku prowadzą kamienne schody z siedmioma stopniami. Dla ułatwienia wchodzenia i poprawienia bezpieczeństwa użytkowania schodów, za zgodą służb ochrony zabytków Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Olsztynie zainstalował na tych schodach dwie metalowe poręcze. Wejście odbywa się poprzez dwie pary drzwi dwuskrzydłowych. Drzwi nie otwierają się automatycznie, mają zamontowane „samozamykacze” .    

Po prawej stronie wejścia od strony ul. E. Plater znajduje się informacja 
o następującej treści: „Wejście dla osób niepełnosprawnych od Al. J. Piłsudskiego”. 

O funkcjonowaniu wejścia dla osób niepełnosprawnych od strony Al. J. Piłsudskiego informuje również zamontowana po prawej stronie bramy wjazdowej na dziedziniec wewnętrzny metalowa tablica o następującej treści:: „Wejście dla osób niepełnosprawnych. Proszę dzwonić”. Wjazd na dziedziniec wewnętrzny umożliwia ochrona Sądu. Na dziedzińcu znajduje się specjalna winda pionowa dla osób niepełnosprawnych, z której mogą korzystać osoby z problemami motorycznymi oraz osoby na wózkach inwalidzkich. Do obiektu wchodzi się bezpośrednio z tej windy poprzez przedsionek z dwoma parami drzwi jednoskrzydłowych. Drzwi nie otwierają się automatycznie.    

Korytarze budynku są w pełni przystosowane dla osób poruszających się na wózkach. Przy ich schodach wewnętrznych usytuowane są również platformy pochyłe umożliwiające pokonywanie zmiennych poziomów korytarzy. Platformy te  obsługiwane są przez pracowników ochrony Sądu. 

Po wejściu do Sądu wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Kontrola przeprowadzona jest za pomocą bramki do wykrywania metalu, ręcznego wykrywacza cieczy oraz prześwietlarki bagażu. 

Nad wejściami do budynku Sądu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. 

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. 

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu zlokalizowanym naprzeciwko budynku Sądu oraz bezpośrednio przy nim od strony Kościuszki. 

W nagłych sytuacjach istnieje możliwość skorzystania z miejsca parkingowego na dziedzińcu wewnętrznym od strony Al. J. Piłsudskiego. 

O zamiarze skorzystania z miejsca parkingowego na dziedzińcu wewnętrznym należy powiadomić ochronę Sądu: tel. 89 522-80-04. 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Przestrzenie komunikacyjne budynku Sądu są wolne od barier poziomych 
i pionowych. 

Pomieszczenia dostępne są dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dla interesantów dostępne są pomieszczenia, które znajdują się na parterze: 4 sale rozpraw (A, B, C, D), wydział informacji sądowej, biuro podawcze, kasa, czytelnia akt, szatnia.

Do komunikacji pionowej służą schody oraz platforma przyschodowa, która usytuowana jest w pobliżu czytelni akt i obsługiwana jest przez ochronę Sądu.

Z wejścia głównego, które znajduje się na parterze,  można dostać się do wszystkich przeznaczonych dla interesantów pomieszczeń.  Pomieszczenia są w pełni dostępne  dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dla interesantów dostępne są pomieszczenia, które znajdują się na parterze: 4 sale rozpraw (A, B, C, D), wydział informacji sądowej, biuro podawcze, kasa, czytelnia akt, szatnia.

Do komunikacji pionowej oprócz schodów służy winda oraz platforma przyschodowa, która usytuowana jest w pobliżu czytelni akt i obsługiwana przez ochronę Sądu.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze obok czytelni akt.

Wejście do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem

Do budynku i do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

 

Dostęp alternatywny

Istnieje możliwość skorzystania z wsparcia innej osoby - wyznaczonego pracownika Sądu.

Dostępność informacyjno - komunikacyjna

Nazwy pomieszczeń i sal rozpraw opisane są dużym drukiem. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela również ochrona Sądu. W budynku nie ma oznaczeń 
w alfabecie Braille’a, ani dotykowej informacji o rozkładzie pomieszczeń.

W budynkach nie ma zainstalowanych środków wspierających komunikowanie się (pętli indukcyjnych).

Istnieje możliwość skorzystania w kontakcie z Sądem z pomocy osoby przybranej.

Istnieje możliwości składania pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym za pośrednictwem ePUAP, jak również innych pism za pomocą zwykłej poczty elektronicznej.

Istnieje możliwość składania wniosków i pism do protokołu.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, 
z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do korzystania z usług tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Świadczenie realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w zakresie niezbędnym do uzyskania informacji o sprawach i udostępniania akt.

Zgłoszenia dokonać można:

 • elektronicznie na adres  , bądź za pośrednictwem platformy ePUAP; strona internetowa: bip.olsztyn.wsa.gov.pl  
 • telefonicznie pod  nr (89) 522 80 92; (89) 522 80 00; (89) 522 80 50
 • faksem na numer 89 522 80 82
 • pocztą na adres ul. E. Plater 1, 10 - 562 Olsztyn 
 • w Wydziale Informacji Sądowej WSA p. 24 i 26 

Po przyjęciu zgłoszenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

Informacje uzupełniające 

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2014-04-17. 

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-04-01. 

Wynik analizy (ocena dostępności)

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności 

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-01. 

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Grzegorz Przewłocki, Grzegorz Zieleźny, Sławomir Milewski, Mateusz Chudy NETKONCEPT.COM sp.j.