Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan działania

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W OLSZTYNIE - AKTUALIZACJA

 

 

 

Na podstawie art. 6 w związku z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, ustala się następujący Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Olsztynie. 

 

 

 1. Wdrożenie niezbędnych zmian mających na celu zapewnienie minimalnych wymagań w zakresie dostępności określonych w art. 6 ustawy, w następujących obszarach: 

 

1) dostępność architektoniczna: 

 • wyznaczenie pól uwagi i linii naprowadzających, 
 • zainstalowanie planów tyflograficznych, 
 • zainstalowanie tabliczek informacyjnych w alfabecie Braille'a, 
 • zainstalowanie nakładek kontrastowych na schody, 
 • wdrożenie rozwiązań zapewniających osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. 

 

Termin realizacji: bieżące monitorowanie 

 

2) dostępność cyfrowa: 

 • dostosowanie treści prezentowanych w internecie, opublikowanych po dniu 
  23 września 2019 r., do wymogów dostępności cyfrowej; 
 • przeglądu strony internetowej BIP WSA w celu wyszukania wszelkich treści które nie spełniają wymogu dostępności cyfrowej o dostosowanie ich do wymogu ustawy. 

 

Termin realizacji: bieżące monitorowanie

3) dostępność informacyjno-komunikacyjna: 

 • obsługa z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, 
  o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z 19 sierpnia 2011 o języku migowym 
  i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz. 1824 ze zm.) (poczta elektroniczna, faks, strona internetowa spełniająca standardy dostępności),  
 • zainstalowany na salach rozpraw system nagłośnienia „intercom”, system przywoławczy, do obsługi osób słabosłyszących, którego celem jest wspomaganie słyszenia, 
 • zapewnienie na stronie internetowej Sądu informacji o zakresie działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo.

 

Termin realizacji: bieżące monitorowanie. 

 

4) zapewnienie zgodnie z art. 4 i 5 ustawy 19 sierpnia 2011 o języku migowym 
i innych środkach komunikowania się, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku; na stronie: bip.olsztyn.wsa.gov.pl w zakładce: Środki wspierające komunikowanie się. Koordynator do spraw do spraw dostępności jest informacja o sposobie komunikowania się z Sądem. 

 

Termin realizacji: bieżące monitorowanie 

 

 2. Przegląd i aktualizacja deklaracji o dostępności cyfrowej. 

Termin realizacji: do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową. 

 

 3. Zapewnienie dostępu alternatywnego w przypadkach, gdy z przyczyn niezależnych, technicznych lub prawnych, Sąd nie będzie w stanie zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami. 

 

Termin realizacji - bieżące monitorowanie. 

 4. Przygotowywanie i zamieszczanie na stronie BIP i przesłanie do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego raportów w zakresie: 

 1) informacji o spełnianiu przez dany podmiot minimalnych wymagań, których mowa w art. 6 ustawy; 

 2) w przypadku zapewnienia dostępu alternatywnego - analizę uzasadniającą brak zapewnienia dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami. 

 

Termin realizacji: do 31 marca roku następującego po tym, którego dotyczy raport.